Regulamin

Kierownictwo Pensjonatu Szarotka będzie Państwu wdzięczne za współpracę

w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu,

spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1.

1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.

2. Doba w Pensjonacie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Najmując pokój określa się czas pobytu w Pensjonacie .

4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został

wynajęty na jedną dobę.

5. Śniadania serwowane są w restauracji w godzinach od 8.00 do 10.00. Pory podania śniadań mogą być ustalane z klientem indywidualnie, jeśli zachodzi potrzeba zachowania rygoru sanitarnego związanego z pandemią.

§ 2.

1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe

w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek

okazać dokument z fotografią.

2. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość

powinien zgłosić niezwłocznie.

3.  Pensjonat może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju, w przypadku  braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju a także w przypadku, o którym mowa w § 8. P 4.

§ 3.

1. Pensjonat  zobowiązany jest zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;

• profesjonalną i uprzejmą obsługę;

• sprzątanie pokoju (na życzenie Gościa) i wykonywanie niezbędnej

naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego

obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę.

§ 4.

1. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów

wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub

artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu

w recepcji.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie

po jej stwierdzeniu.

3. Pensjonat  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub

innego pojazdu należącego do Gościa.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych

 powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, w tym w szczególności zaplamienia wykładzin, uszkodzeń umeblowania.

§ 5.

1. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie miejsca w

pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za

pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane  nie mogą przebywać w pokoju od

godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

3. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

§ 6.

1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Pensjonacie obowiązuje

zakaz używania i przetrzymywania w pokoju jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, gazem lub innymi paliwami, nie stanowiących wyposażenia pokoju w tym w szczególności kuchenek, grzałek, tosterów, ekspresów do kawy, żelazek.

§7.

1. Pensjonat  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu

rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników pensjonatu albo innych osób

przebywających w Pensjonacie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania pensjonatu.

2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

§ 8.

1. Rezerwacji pokoju można dokonać osobiście, telefonicznie, faksem, poprzez partnerów współpracujących z pensjonatem, za pomocą modułu rezerwacyjnego na stronie szarotka.pl lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywała płatności.

3. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu firmy musi być upoważniona do

zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu.

4.  Pensjonat  zastrzega sobie prawo:

• pobierania zadatku za planowany pobyt,

• pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w

Pensjonacie lub przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku

pobytów przekraczających 3 dni,

• odmowy przedłużenia pobytu Gościa w pensjonacie w przypadku nie dokonania

wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu.

5. Wpłatę zadatku należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 2 dni od wstępnego

zarezerwowania. W takim przypadku rezerwację uważa się za przyjętą w momencie

wpłacenia na konto bankowe pensjonatu lub w jego recepcji zadatku, w określonej

każdorazowo przez pensjonat  wysokości. Pobrany zadatek zwracany jest w całości,

jeżeli nie dojdzie do realizacji rezerwacji z winy pensjonatu. Jeśli do realizacji rezerwacji nie dojdzie ze względów niezależnych od pensjonatu, na przykład ze względu na obostrzenia związane z pandemią, pensjonat biorąc pod uwagę dobro klienta może podjąć decyzję o przeniesieniu jego zadatku na kolejny uzgodniony z klientem termin.    

Życzymy miłego pobytu. Kierownictwo Pensjonatu